نمایش دادن همه 3 نتیجه

کلرفناپیر- کنه کش سیستمیک گوارشی و تماسی

برای انسان و دام خطرناک است

خصوصیات محصول

 • نام عمومي: کلرفناپیر 36% SC
 • نام تجاری: کلرفناپیر CHLORFENAPYR ( SHANDONG HAILIR CHINA) 36% SC (W/V)
 • نام شيميائي:4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
 • نحوه تأثير:کنه کش با تاثیر عمدتا گوارشی و مقداری تماسی و فعالیت سیستمیک محدود
 • گروه: ARYLPYRROLE
 • گروه مقاومت: IRAC : 13
 • ميزان ماده موثره: 360 گرم بر لیتر
 • درجه خطر: III (سمی وزیان آور )
 • بسته بندی : 250 میلی لیتری
 • سمیت برای پستانداران: Acute oral LD 50 for Rats : >560 mg/kg b.w

کنه کش آبامکتین

خصوصیات محصول
 • نحوه تأثير:حشره کش و کنه کش با اثر تماسی و گوارشی با فعالیت سیستمیک محدود
 • نام عمومي:آبامکتین 1/8% EC
 • نام تجاری:آبامکتین             ABAMECTIN ()     1/8% EC (W/V)
 • نام شیمیایی:
 • گروه:AVERMECTINE
 • گروه مقاومت:IRAC : 6A
 • میزان ماده موثر:18 گرم بر لیتر
 • درجه خطر:1a (سمیت فوق العاده خطرناک)

کنه کش اتوکسازول

خصوصیات محصول
 • نحوه تأثير:کنه کش تماسی غیر سیستمیک که بر روی تخم،لارو و پوره موثر بوده و بر روی حشرات بالغ بی تاثیر است
 • نام عمومی: اتوکسازول
 • نام تجاری: اتوکسازول SC 10% 
 • ETOXAZOLE  SC 10% (W/V)
 • نام شیمیایی:
 • گروه: Mite growth inhibitor
 • گروه مقاومت: IRAC : 10B
 • درجه خطر: U
 • سمیت پستانداران: Acute oral LD50 for rats : >5000 mg/kg