نمایشگاه‌ها

نمایشگاه‌های داخلی

نام نمایشگاه

محل برگزاری

دوره

تاریخ

نهاده های کشاورزی

تهران – بوستان گفتگو

اولین

آذر 1392

نهاده های کشاورزی

تهران – بوستان گفتگو

دومین

دی 1393

نهاده های کشاورزی

تهران – بوستان گفتگو

سومین

بهمن 1394

نهاده های کشاورزی

تهران – بوستان گفتگو

چهارمین

بهمن 1395

نهاده های کشاورزی

تهران – بوستان گفتگو

پنجمبن

بهمن 1396

نهاده های کشاورزی

تهران – بوستان گفتگو

ششمین

دی 1397

نهاده های کشاورزی

تهران – بوستان گفتگو

هفتمین

دی 1400

نهاده های کشاورزی

تهران – ایران مال

هشتمین

بهمن 1401

نمایشگاه‌های برون مرزی

نام نمایشگاه

محل برگزاری

تاریخ

AGROVET

آنتالیا - ترکیه

2023

 

اولین دوره

دومین دوره

سومین دوره

چهارمین دوره

پنجمین دوره

ششمین دوره

هفتمین دوره

هشتمین دوره

نمایشگاه ترکیه