نوارهای آبیاری پلاک دار

کارت و نوار زرد و آبی
February 18, 2019

نوارهای آبیاری پلاک دار

4استاندارد اصلی       

ISO 9261    16 -2 -1.2

4نوع قطره چکان

پلاک دار

4طبقه بندی

نوار آبیاری پلاک دار

4قطر داخلی

16 mm

4ضخامت دیواره

0.18 mm

4فاصله قرارگرفتن قطره چکان ها

30 cm or 20 cm

4میزان آبدهی هر قطره چکان

 2 لیتر بر ساعت

4فشار نرمال    (Pn) 

1 بار

4حداکثر فشار

1.2  Kpa

4جنس

پلی اتیل

مشخصات نوارهای آبیاری پلاک دار

 

 

EnglishIran