EC 10.8% هالوکسی فوپ آرمتیل

OD 4 % نیکوسولفورون
February 17, 2019
B 6% متالدهاید
February 17, 2019

EC 10.8% هالوکسی فوپ آرمتیل

نحوه تأثیر : علف کش انتخابي , مانع رشد بافت هاي مريستمي , بازدارنده استيل كوآنزيم – آ – كربوكسيلاز

نام عمومی : هالوکسی فوپ آرمتیل                 HALOXYFOP – R  METHYL  

نام تجاری : گالانت سوپر                             Gallant Super

گروه :                                                  Aryloxyphenoxy Propionateallant

نام شیمیایی: ( IUPAC )        Methyl 2 –[4-chloro-5-(trifluromethyl) -2-Pyridinyl]oxy]phenoxy] propanate

گروه مقاومت :                                        HRAC : A

میزان ماده موثره :                                  108 گرم بر لیتر

درجه خطر  :                                        II   ( سمي و زیان آور )            

سميت براي پستانداران :      Acute Oral LD 50 for Rats  : (male ) 300  – (female ) 623 mg/kg          

دوره کارنس : تا کنون دوره کارنس برای این سم ثبت نشده است .

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد . خوراندن آب فراوان به مسموم و وادار کردن به استفراغ توصيه می شود  

موارد و مقدار مصرف :

سویا : 75/0 تا 1 لیتر در هکتار برای کنترل علف های هرز کشیده برگ از مرحله 3 برگی تا قبل از ساقه رفتن علف هرز .

پیاز : 6/0 تا 75/0 لیتر در هکتار برای کنترل علف های هرز کشیده برگ از مرحله 3 برگی تا قبل از ساقه رفتن علف هرز .

چغندر قند : 75/0 تا 1 لیتر در هکتار برای کنترل علف های هرز کشیده برگ از مرحله 2 تا 4 برگی علف هرز .

کلزا : 75/0 لیتر در هکتار برای کنترل علف های هرز کشیده برگ .

سازگاري و اختلاط :  در زراعت چغندرقند با بسياری از علف کش های توصيه شده مانند لونترل ، بتانال آ ام و بتانال پروگرس ، و در مزارع پیاز با اگزادیازون ( رونستار ) قابل اختلاط است .

توصيه ها :

  • اين علف کش هيچگونه اثر سوئی بر روی گياهان زراعی پهن برگ ندارد ، بنابراين می توان آن را در اکثر زراعت های پهن برگ بر عليه علف های هرز کشيده برگ مصرف نمود . زمان تأثير سم تدريجی است و در گونه های حساس نياز به يک دوره چند روزه دارد . طی اين مدت رشد ريشه و ساقه و برگ متوقف شده ، آثار زردی روی برگ ها ظاهر مي گردد و به مرور افزایش یافته و در نهايت گياه پژمرده می شود  و آثار خشکيدگی بافت ها به همراه تغيير شکل به رنگ  قرمز ظاهر می شود .
  • نحوه جذب این علف کش از طریق برگ و ریشه و قابلیت انتقال محدود در گیاه است .
  • زمان مورد نياز برای نابودی کامل علف های هرز بستگی به سن ، درجه حرارت و رطوبت نسبی هوا و خاک در زمان مبارزه دارد .
  • علف های هرز چند ساله را به خوبی کنترل نمی کند .
EnglishIran