OD 4 % نیکوسولفورون

WP 70% متری بوزین
February 17, 2019
EC 10.8% هالوکسی فوپ آرمتیل
February 17, 2019

OD 4 % نیکوسولفورون

نحوه تأثیر : علف کش انتخابی سيستميك با خاصيت جذب از طريق برگ و ريشه و اثر جابجائي در گياه ، در آوندهاي چوبي و آبكش حركت كرده و دربافت هاي  مريستم تجمّع مي نمايد .

نام عمومی : نیکوسولفورون                   NICOSULFURON  

نام تجاری : کروز                               Cruz

گروه :                                            Sulfonyl Urea

نام شیمیایی : ( IUPAC )     1-C4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-dimethylcarbamoyl-2-pyridylsulfonyl) urea

گروه مقاومت :                                 HRAC : B

میزان ماده موثره :                            40 گرم بر لیتر 

درجه خطر  :                                 U   ( سمیت حاد ندارد )            

سميت براي پستانداران :      Acute Oral LD 50 for Rats  : >5000 mg/kg          

دوره کارنس : تا کنون دوره کارنس برای این سم ثبت نشده است .

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد در صورت مسمومیت درمان علائمی انجام شود .

موارد و مقدار مصرف : براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز كشيده برگ و پهن برگ مزارع ذرت دانه اي

ذرت : 2 ليتر در هكتار به صورت پس رويشي در تناوب با ساير علف كش ها .

سازگاري و اختلاط :  —

توصيه ها :

  • علائم تأثیر در گیاه جلوگیری از رشد و کلروز و نکروزه شدن و در نهایت مرگ جوانه و ایجاد رنگ زرد و ارغوانی در برگ ها و  ساقه ها و مرگ تدریجی علف های هرز.
  • براي جلوگيري از پديده مقاومت ، بهترين زمان مصرف در مرحله 2 برگي شدن ذرت مي باشد .
  • در مزارع ذرت بذری لاین های مادری و مزارع ذرت شیرین مصرف نشود .
  • از پراكنش ذرات سم در مزارع كشت شده هم جوار خودداري شود .
EnglishIran