WP 50% لینورون

SL 41% گلیفوزیت
February 17, 2019
SC 45% لینورون
February 17, 2019

WP 50% لینورون

نحوه تأثیر : علف کش انتخابی ، سيستميک ، با خاصيت ابقائی و مقداری خاصيت تماسی که مانع عمل فتوسنتز گياه شده و قابل استفاده در خاک و بر روی شاخ و برگ گياه می باشد .

نام عمومی : لینورون                   LINURON                                                

نام تجاری : آفالون                        Afalon

گروه :                                      Urea

 نام شیمیایی : ( IUPAC )                   3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea     

گروه مقاومت :                            HRAC : C2

میزان ماده موثره :                      500 گرم بر کیلوگرم

درجه خطر  :                               II   ( سمي و زیان آور )            

سميت براي پستانداران :      Acute Oral LD 50 for Rats  : 1500 – 4000 mg/kg          

دوره کارنس : تا کنون دوره کارنس برای این سم ثبت نشده است .

پادزهر : مواد آرام بخش

موارد و مقدار مصرف : براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز پهن برگ و کشیده برگ مزارع  هویج ، ذرت ، سیب زمینی ، پنبه ، سویا و نیشکر به صورت پیش رویشی :

هویج : 5/2 کیلو گرم در هکتار قبل از کشت .

ذرت : 4 کیلو گرم در هکتار قبل از کشت .

سیب زمینی ، پنبه ، سویا :  2 تا 6 کیلو گرم در هکتار قبل از کشت .

نیشکر :   2 تا 6 کیلو گرم در هکتار قبل از کشت و مخلوط با خاک .

سازگاري و اختلاط :  با بسياری از علف کش ها سازگار ولی با کودهای مايع و ( 2 , 4 – D ) ناسازگار است .

توصيه ها :

  • این علف کش دارای باقیماندگی در خاک می باشد ، بنابراین به حساسیت کشت محصول بعدی توجه شود .
  • بارش باران یا آبیاری در رفتار سم به صورت پیش رویشی موجب تاثیر بهتر سم خواهد شد .
EnglishIran