WP 35% کوپراکسی کلراید

WP 75% کلرتالونیل
February 13, 2019
WP 80% مانکوزب
February 13, 2019

WP 35% کوپراکسی کلراید

نحوه تأثیر : قارچ کش حفاظتی

نام عمومی : کوپر اکسی کلراید ( اکسی کلرور مس )            COPPER OXYCHLORID                  

نام تجاری : کوپراویت               Cupravit

گروه :                                 Inorganic

 نام شیمیایی :                        ( IUPAC )     Dicopper(II) chloride trihydroxide

گروه مقاومت :                         FRAC : M1

میزان ماده موثره :                  350  گرم بر کیلوگرم 

درجه خطر  :                           II   ( سمي و زیان آور )            

سميت براي پستانداران :      Acute Oral LD 50 for Rats  : 700 – 800  mg/kg             

دوره کارنس : تا کنون دوره کارنس برای این سم ثبت نشده است .

پادزهر : سولفات سدیم و هم زمان با پادزهر خورانیدن شیر به مقدار زیاد توصیه می شود .

موارد و مقدار مصرف :

1 – درختان میوه سردسیری :

  • کنترل بیماری مومیایی و پیچیدگی برگ هلو ، 3 درهزار اوایل بهار قبل از تورم جوانه ها ، یا پاییز پس از ریزش برگ ها
  • کنترل آتشک درختان میوه دانه دار ، 3 درهزار قبل از بازشدن گل ها ، یا 2 در هزار در زمان گل .
  • کنترل بیماری غربالی  درختان میوه هسته دار ، 3 درهزار و در سه نوبت . نوبت اول در پاییز پس از ریزش برگ ها ، نوبت دوم اواخر زمستان و قبل از متورم شدن جوانه ها و نوبت سوم پس از ریزش گلبرگ ها و در صورت نیاز 10 روز بعد تکرار شود .
  • کنترل شانکر سیتوسپورایی درختان میوه هسته دار و دانه سخت ، و بیماری  شانکر و سرخشکیدگی ناشی از سیتوسپورای دانه دارها ، 3 در هزار و در دو مرحله . مرحله اول در پاییز پس از ریزش برگ ها و مرحله دوم اوایل بهار قبل از تورم جوانه ها .

2 – مرکبات :

  • کنترل بیماری پوسیدگی طوقه ( گموز ) ، تهیه دوغاب 1 در صد  و استعمال در محل های آلوده .
  • کنترل بیماری شانکر باکتریایی لیموترش ، 1 در هزار . در بهار و پاییز هم زمان با ظهور جوانه ها .

3 – خرما : کنترل بیماری پوسیدگی گل آذین ( خامج خرما ) ، 2 در هزار ، در اوایل بهار و قبل از باز شدن گل آذین .

4- سبزی و جالیز : کنترل بیماری سفیدک داخلی ، 1 تا 2 کیلوگرم در هکتار  .

5 – گوجه فرنگی و سیب زمینی : کنترل بیماری سفیدک دروغی ، 3 در هزار .

سازگاري و اختلاط :  اختلاط با ترکیبات جیوه ای و قارچ کش های آلی گوگردی نیاز به آزمایش دارد .

توصيه ها :

  • امکان گیاه سوزی روی هویج و سیب زمینی وجود دارد .
  • روی بعضی از انواع سیب ایجاد زنگار می کند .
EnglishIran