EW 20% پنکونازول

EC 25% پروپیکونازول
February 13, 2019
WP 70% تیوفانات متیل
February 13, 2019

EW 20% پنکونازول

نحوه تأثیر : قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمان کننده ، از طریق برگ جذب شده ، در سایر نقاط گیاه جابجا می شود

نام عمومی : پنکونازول                           PENCONAZOLE  

نام تجاری : توپاز                                     Topas

گروه :                                                Triazole

نام شیمیایی : ( IUPAC )  (RS)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

گروه مقاومت :                                    FRAC : 3 , G1

میزان ماده موثره :                              200 گرم بر لیتر

درجه خطر:     ( احتیاط )                          III 

سميت براي پستانداران :      Acute Oral LD 50 for Rats  : 2125 mg/kg              

دوره کارنس :  14 روز

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد در صورت مسمومیت درمان علائمی انجام شود

موارد و مقدار مصرف :

انگور : برای کنترل سفیدک سطحی مو ، به نسبت 125/0 در هزار

سازگاري و اختلاط :  —

توصيه ها :

  • این قارچ کش علاوه بر اثر سیستمیک ، خاصیت حفاظتی نیز دارد و می تواند به درون بافت گیاه نفوذ کرده و پاتوژن را از بین ببرد .
  • برای زنبور ، ماهی ها و سایر آبزیان خطرناک است .
EnglishIran