EC 25% پروپیکونازول

WP 20% پیریدابن
January 27, 2019
EW 20% پنکونازول
February 13, 2019

EC 25% پروپیکونازول

نحوه تأثیر : قارچ کش سیستمیک با خاصیت حافظتی و معالج ، با خاصیت جابجایی برگ به ریشه و برعکس از طریق آوند چوبی

نام عمومی : پروپیکونازول              PROPICONAZOLE                                

نام تجاری : تیلت                                   Tilt

گروه :                                       Triazole

 نام شیمیایی : ( IUPAC )       1-[ [2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1,2,4-triazole

گروه مقاومت :                                   FRAC : 3, G1

میزان ماده موثره :                            250 گرم بر کیلوگرم

درجه خطر  :                                 II   ( سمي و زیان آور )            

سميت براي پستانداران :      Acute Oral LD 50 for Rats  : 1517 mg/kg          

دوره کارنس : برنج ، گندم ، جو  30 روز    ذرت 21 روز

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد در صورت مسمومیت درمان علائمی انجام شود

موارد و مقدار مصرف :

برنج : برای کنترل بیماری شيت بلايت برنج (در صورت آلودگي 20% از ساقه هاي برنج 1  ليتر در هكتار به صورت محلول پاشي و در صورت نیاز تکرار سمپاشی 10 تا 20 روز بعد ) 

گندم و جو : برای کنترل بیماری فوزاريوم خوشه (1 ليتر در هكتار در مرحله گلدهي و در صورت نياز 7 روز بعد تكرار شود ) .

گندم و جو : برای کنترل بیماری زنگ گندم و جو ، 5/0  ليتر در هكتار

گندم : برای کنترل بیماری سیاهک هندی (سیاهک ناقص ) گندم ،  5/0 ليتر در هكتار ، هنگامی که 80% بوته ها به سنبله رفته باشند .

گندم : برای کنترل و مبارزه با سپتوريوز ، 1 ليتر در هكتار ( با مشاهده اولين علائم )

سازگاري و اختلاط :  این قارچ کش با اغلب سموم ضدعفونی کننده بذرها  قابل اختلاط است .

توصيه ها :

  • برای کنترل سیاهک آشکار نیشکر ، توصیه می شود قلمه ها قبل از کاشت در محلول 2 در هزار این قارچ کش فرو برده شود .
  • بهترین نتیجه کنترل بیماری ، سمپاشی در مراحل اولیه بیماری است .
  • برای ماهی ها و سایر آبزیان خطرناک است .
EnglishIran