سایر محصولات

February 18, 2019

نوارهای آبیاری پلاک دار

4استاندارد اصلی        ISO 9261    16 -2 -1.2 4نوع قطره چکان پلاک دار 4طبقه بندی نوار آبیاری پلاک دار 4قطر داخلی 16 mm 4ضخامت دیواره 0.18 […]
EnglishIran