کودها

February 17, 2019

LOUSOL (20-20-20+CTE)

LOUSOL (20-20-20+CTE) کود کامل مرکب به همراه عناصر ریز مغذی شماره ثبت ماده کودی : 96843 تجزیه ضمانت شده عنصر (w/w) % نیتروزن کل(N) 20 فسفر […]
February 17, 2019

LOUSOL (15-5-30+3Mgo+CTE)

LOUSOL (15-5-30+3MgO+CTE) کود کامل مرکب به همراه عناصر ریز مغذی شماره ثبت ماده کودی : 85335 تجزیه ضمانت شده عنصر (w/w) % نیتروزن کل(N) 15 فسفر […]
February 17, 2019

LOUSOL (12-12-36+CTE)

LOUSOL (12-12-36+CTE) کود کامل مرکب به همراه عناصر ریز مغذی شماره ثبت ماده کودی : 08858 تجزیه ضمانت شده عنصر (w/w) % نیتروزن کل(N) 12 فسفر […]
February 17, 2019

LOUSOL (12-5-40+CTE)

LOUSOL (12-5-40+CTE) کود کامل مرکب به همراه عناصر ریز مغذی شماره ثبت ماده کودی : 65830 تجزیه ضمانت شده عنصر (w/w) % نیتروزن کل(N) 12 فسفر […]
February 17, 2019

LOUSOL (10-50-10+CTE)

LOUSOL (10-50-10+CTE) کود کامل مرکب به همراه عناصر ریز مغذی شماره ثبت ماده کودی : 99073 تجزیه ضمانت شده عنصر (w/w) % نیتروزن کل(N) 10 فسفر […]
EnglishIran