کودها

February 17, 2019

HU – K هیوکا

HU – K هیوکا ترکیبات آلی بهساز خاک و بهبود دهنده رشد شماره ثبت ماده کودی :36571 تجزیه ضمانت شده عنصر (w/w) % اسید هیومیک (HUMIC […]
February 17, 2019

MIX MAX میکس مکس

MIX MAX میکس مکس کود حاوی مجموعه عناصر ریز مغذی شماره ثبت ماده کودی : 12225 تجزیه ضمانت شده  : عنصر (w/w) % آهن کلاته با […]
February 17, 2019

LOUCHEL PREMIUM IRON EDDHA 6% (4/8% ortho-ortho)

LOUCHEL PREMIUM IRON  EDDHA 6%   (4/8% ortho-ortho) کود حاوی عنصر ریز مغذی آهن شماره ثبت ماده کودی :86400   تجزیه ضمانت شده  (w/w)% عنصر 6 آهن […]
February 17, 2019

LOUCHEL STANDARD IRON EDDHA 6% (3% ortho-ortho)

LOUCHEL STANDARD IRON  EDDHA 6%   (3% ortho-ortho) کود حاوی عنصر ریز مغذی آهن شماره ثبت ماده کودی :83840      تجزیه ضمانت شده  (w/w)% عنصر 6 آهن […]
February 17, 2019

SUNGEL 8-8-60 + TE

SUNGEL 8-8-60 + TE کود مایع به همراه عناصر ریز مغذی شماره ثبت ماده کودی :98435  تجزیه ضمانت شده : (w/w) % (w/v) % عنصر 5/16 […]
February 17, 2019

SUNGEL 20-20-20 + SEAWEED + TE

SUNGEL 20-20-20 + SEAWEED + TE کود مایع به همراه جلبک دریایی و عناصر ریز مغذی شماره ثبت ماده کودی:93857 تجزیه ضمانت شده : (w/w) % […]
February 17, 2019

SICO-SOLSOP سولفات پتاسیم

SICO-SOLSOP سولفات پتاسیم                                                         شماره ثبت ماده کودی :40049 تجزیه ضمانت شده : عنصر (w/w) % K2O 52 SO3 46 دستو رالعمل مصرف : نحوه مصرف […]
February 17, 2019

KP SOLID تامین کننده فسفر و پتاسیم

KP SOLID تامین کننده فسفر و پتاسیم شماره ثبت ماده کودی: 62702 تجزیه ضمانت شده (W/W)% مواد 25 فسفر قابل استفاده (P2O5( 50 پتاسیم محلول در […]
February 17, 2019

LOUSOL (21-21-21+CTE)

LOUSOL (21-21-21+CTE) کود کامل مرکب به همراه عناصر ریز مغذی شماره ثبت ماده کودی:  25199 تجزیه ضمانت شده عنصر (w/w) % نیتروزن کل(N) 21 فسفر قابل […]
EnglishIran