علف‌کش‌ها

February 17, 2019

EC 10.8% هالوکسی فوپ آرمتیل

نحوه تأثیر : علف کش انتخابي , مانع رشد بافت هاي مريستمي , بازدارنده استيل كوآنزيم – آ – كربوكسيلاز نام عمومی : هالوکسی فوپ آرمتیل […]
February 17, 2019

OD 4 % نیکوسولفورون

نحوه تأثیر : علف کش انتخابی سيستميك با خاصيت جذب از طريق برگ و ريشه و اثر جابجائي در گياه ، در آوندهاي چوبي و آبكش […]
February 17, 2019

WP 70% متری بوزین

نحوه تأثیر : علف کش انتخابی ، سیستمیک مانع عمل فتوسنتز در فتوسیستم П نام عمومی : متری بوزین                       METRIBUZIN    […]
February 17, 2019

SC 45% لینورون

نحوه تأثیر : علف کش انتخابی ، سيستميک ، با خاصيت ابقائی و مقداری خاصيت تماسی که مانع عمل فتوسنتز گياه شده و قابل استفاده در […]
February 17, 2019

WP 50% لینورون

نحوه تأثیر : علف کش انتخابی ، سيستميک ، با خاصيت ابقائی و مقداری خاصيت تماسی که مانع عمل فتوسنتز گياه شده و قابل استفاده در […]
February 17, 2019

SL 41% گلیفوزیت

نحوه تأثیر : علف کش غير انتخابی ، سيستميک ، جذب از طریق شاخ و برگ گیاه ، مؤثر بر سیستم های آنزیمی گیاه و مداخله […]
February 17, 2019

SL 20% گلوفوزینیت آمونیم

نحوه تأثیر : علف کش تماسي ، غیر انتخابی با کمی اثر سیستمیک ، بازدارنده گلوتالین سینتتاز و مانع فتو سنتز نام عمومی : گلوفوزینیت آمونیم […]
February 17, 2019

SL 30% کلوپیرالید

نحوه تأثیر : علف کش سیستمیک و انتخابي . کاربرد به صورت پس رویشی . از طریق برگ ها و ریشه جذب شده ، در آوندها […]
February 14, 2019

WP 75% کلرتال دیمتیل

نحوه تأثیر : علف کش غیر سیستمیک بازدارنده تقسيم سلول كه از رشد جوانه انتهائي ( مريستم ) جلوگيري مي كند نام عمومی : کلرتال دیمتیل   […]
EnglishIran