قارچ‌کش‌ها

February 13, 2019

WP 80% مانکوزب

نحوه تأثیر : قارچ کش حافظتی نام عمومی : مانکوزب                  MANCOZEB    نام تجاری : دیتان  ام 45               Ditane  […]
February 13, 2019

WP 35% کوپراکسی کلراید

نحوه تأثیر : قارچ کش حفاظتی نام عمومی : کوپر اکسی کلراید ( اکسی کلرور مس )            COPPER OXYCHLORID                   نام تجاری : کوپراویت      […]
February 13, 2019

WP 75% کلرتالونیل

نحوه تأثیر : قارچ کش عیر سیستمیک با اثر حفاظتی نام عمومی : کلرتالونیل                   CHLOROTHALONIL                           نام تجاری : داکونیل      […]
February 13, 2019

WG 50% کرزوکسیم متیل

نحوه تأثیر : قارچ کش حفاظتی ، معالج و ریشه کن کننده با کنترل طولانی مدت نام عمومی : کرزوکسیم متیل           KRESOXIM – METHYL    […]
February 13, 2019

WP 50% کاپتان

نحوه تأثیر : قارچ کش با اثر حافظتی و درمانی که به صورت محلول پاشی ، ضدعفونی بذر و خاک مصرف می شود نام عمومی : […]
February 13, 2019

DF 80% سولفور

نحوه تأثیر : قارچ کش و کنه کش غیر سیستمیک ، تماسی ، حفاظتی و تدخینی . نام عمومی : سولفور                         SULFUR نام تجاری : […]
February 13, 2019

WP 70% تیوفانات متیل

نحوه تأثیر : قارچ کش سیستمیک نام عمومی : تیوفانات متیل                 THIOPHANATE METHYL نام تجاری : توپسین  ام               […]
February 13, 2019

EW 20% پنکونازول

نحوه تأثیر : قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمان کننده ، از طریق برگ جذب شده ، در سایر نقاط گیاه جابجا می شود […]
February 13, 2019

EC 25% پروپیکونازول

نحوه تأثیر : قارچ کش سیستمیک با خاصیت حافظتی و معالج ، با خاصیت جابجایی برگ به ریشه و برعکس از طریق آوند چوبی نام عمومی […]
EnglishIran