کنه‌کش‌ها

January 27, 2019

WP 20% پیریدابن

نحوه تأثیر : کنه کش غیر سیستمیک با اثر ضربتی و باقیماندگی طولانی ، موثر بر روی تمامی مراحل رشد به ویژه مرحله لاروی و شفیرگی […]
EnglishIran