حشره‌کش‌ها

January 5, 2019

EC 10% هگزافلومورون

نحوه تأثیر : حشره کش سيستميک و گوارشی ، جلوگیری کننده از سنتز کیتین نام عمومی : هگزافلومورون                         HEXAFLUMURON    نام تجاری : […]
January 5, 2019

EC 40.8% ( کلرپیریفوس ( اتیل

کلرپیریفوس( اتیل )  %  EC 40.8      (w/w)  CHLORPYRIFOS     نحوه تأثیر : حشره کش غیرسیستمیک ، تماسی و گوارشی  و کمی خاصیت تدخینی ، کنه کش […]
January 5, 2019

EC 20 % فن والریت

نحوه تأثیر : حشره کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی ، کمی خاصیت کنه کشی نام عمومی : فن والریت                  […]
January 5, 2019

EC 40% سایپرمترین

نحوه تأثیر : حشره کش غیر سیستمیک ،تماسی و گوارشی با اثر ابقائی روی گیاه سمپاشی شده نام عمومی : سایپرمترین            […]
January 5, 2019

EC 40% دیمتوات

نحوه تأثیر : حشره کش سيستميک ، تماسی و گوارشی نام عمومی : دیمتوات                          DIMETHOATE    نام تجاری : دیمتوات                 […]
January 5, 2019

DF 80% تیودیکارب

نحوه تأثیر : حشره کش گوارشی و تماسی نام عمومی : تیودیکارب                           THIODICARB       نام تجاری : لاروین                           […]
January 5, 2019

WP 80% تری کلرفون

نحوه تأثیر : حشره کش گوارشی ، تماسی و غیرسیستمیک نام عمومی : تری کلرفون              TRICHLORFON                                   نام تجاری : دیپترکس      […]
January 5, 2019

WP 50% پیریمیکارب

نحوه تأثیر : حشره کش انتخابي با اثر ضربتی سريع و خاصيت تدخيني ، به وسيله ريشه جذب شده و به بافت هاي چوبي منتقل مي […]
January 5, 2019

EC 50% پروفنوفوس

نحوه تأثیر : حشره کش و کنه کش غیرسیستمیک ، تماسی و گوارشی با طیف وسیع نام عمومی : پروفنوفوس              […]
EnglishIran